ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/19 70,668 45.97 % 75,832 49.33 % 0 0 % 4,132 2.69 % 3,078 3.88 % 51,607 33.57 %
2 1397/10/18 70,468 45.91 % 75,822 49.4 % 0 0 % 4,132 2.69 % 3,076 3.88 % 47,152 30.72 %
3 1397/10/17 70,108 45.77 % 75,853 49.52 % 0 0 % 4,132 2.7 % 3,075 3.89 % 46,651 30.46 %
4 1397/10/16 68,991 45.34 % 75,952 49.92 % 0 0 % 4,132 2.72 % 3,073 3.91 % 405,496 266.51 %
5 1397/10/15 69,115 45.43 % 75,810 49.83 % 0 0 % 4,132 2.72 % 3,071 3.91 % 364,429 239.55 %
6 1397/10/14 68,677 45.39 % 75,430 49.85 % 0 0 % 4,132 2.73 % 3,070 3.93 % 45,711 30.21 %
7 1397/10/13 68,677 45.39 % 75,430 49.85 % 0 0 % 4,132 2.73 % 3,068 3.93 % 45,711 30.21 %
8 1397/10/12 68,677 45.39 % 75,430 49.85 % 0 0 % 4,132 2.73 % 3,067 3.93 % 363,980 240.56 %
9 1397/10/11 69,122 45.62 % 75,210 49.63 % 0 0 % 4,132 2.73 % 3,065 3.92 % 46,699 30.82 %
10 1397/10/10 69,081 45.62 % 75,152 49.63 % 0 0 % 4,132 2.73 % 3,063 3.92 % 50,526 33.37 %