مجامع صندوق

مجمع تغییر اندازه صندوق

مجمع تصویب صورت های مالی صندوق مورخ96/03/20

کاهش حداقل سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

کاهش حداقل سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

مجمع صندوق مورخ95/10/25 راس ساعت 14:30

صورت جلسه مجمع تمدید صندوق

صورت جلسه مجمع صندوق مورخ1395/05/20

صورت جلسه مجمع مورخ 95/03/05

صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 95/03/05

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ 1394/03/11

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر با حضورنمایندگان مدیر، متولی،حسابرس، ضامن، سازمان بورس و اوراق بهادار و100درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر رأس ساعت 14:30 مورخ 11/03/١٣٩4درمحل دفترمرکزی مدیرصندوق(شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان) واقع در : تهران،خیابان مطهری، خیابان میرزا...

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهرمورخ 1393/12/26

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر با حضورنمایندگان مدیر، متولی، ضامن و100درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر رأس ساعت 15 مورخ 1393/12/26درمحل دفترمرکزی مدیرصندوق (شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان) واقع در : تهران،خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی ، کوچه 17 پلاک 17، تشکیل گرد...

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهرمورخ 1393/04/04

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر با حضورنمایندگان مدیر، متولی، ضامن،حسابرس و100درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر راًس ساعت ١5 مورخ 1393/04/04درمحل دفترمرکزی مدیرصندوق ( شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان) واقع در : تهران،خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی ، کوچه 17 پلاک 17، ...

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر با حضورنمایندگان مدیر، متولی و100درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر راًس ساعت ١٤ مورخ 1392/12/06 درمحل دفترمرکزی مدیرصندوق ( شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان) واقع در : تهران،خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی ، کوچه 17 پلاک 17، تشکیل گردید...

  • 1
  • صفحه 1 از 1
  • تعداد کل یافته ها 12
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود