رديف نام تعداد
1 کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان 300
2 بانک مهر اقتصاد 600
3 گروه مالی مهر اقتصاد 100