مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 مجمع صندوق مورخ 97/03/09 ساعت 12 دریافت خبر 1397/05/16
2 مجمع صندوق مورخ 97/03/09 ساعت 13 دریافت خبر 1397/05/16
3 مجمع صندوق مورخ1396/02/13 دریافت خبر 1396/04/19
4 مجمع تغییر اندازه صندوق دریافت خبر 1396/03/23
5 مجمع تصویب صورت های مالی صندوق مورخ96/03/20 دریافت خبر 1396/03/23
6 کاهش حداقل سرمایه گذاری در واحدهای صندوق دریافت خبر 1395/11/30
7 مجمع صندوق مورخ95/10/25 راس ساعت 14:30 دریافت خبر 1395/11/16
8 صورت جلسه مجمع تمدید صندوق دریافت خبر 1395/09/16
9 صورت جلسه مجمع صندوق مورخ1395/05/20 دریافت خبر 1395/06/03
10 صورت جلسه مجمع مورخ 95/03/05 دریافت خبر 1395/05/20
11 صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 95/03/05 دریافت خبر 1395/05/20
12 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ 1394/03/11 دریافت خبر 1394/05/10
13 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهرمورخ 1393/12/26 دریافت خبر 1394/02/14
14 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهرمورخ 1393/04/04 دریافت خبر 1393/04/15
15 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دریافت خبر 1392/12/14