صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورت جلسه مجمع تمدید دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۲ مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۳ مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۴ مجمع صندوق مورخ ۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۵ مجمع صندوق مورخ ۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۶ مجمع صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۷ مجمع تغییر اندازه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
۸ مجمع تصویب صورت های مالی صندوق مورخ۹۶/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
۹ کاهش حداقل سرمایه گذاری در واحدهای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۱۰ مجمع صندوق مورخ۹۵/۱۰/۲۵ راس ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۱۱ صورت جلسه مجمع تمدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
۱۲ صورت جلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۱۳ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۱۴ صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۹۵/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۱۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
۱۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهرمورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
۱۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهرمورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
۱۸ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۴