مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 مجمع صندوق مورخ1396/02/13 دریافت خبر 1396/04/19
2 مجمع تغییر اندازه صندوق دریافت خبر 1396/03/23
3 مجمع تصویب صورت های مالی صندوق مورخ96/03/20 دریافت خبر 1396/03/23
4 کاهش حداقل سرمایه گذاری در واحدهای صندوق دریافت خبر 1395/11/30
5 مجمع صندوق مورخ95/10/25 راس ساعت 14:30 دریافت خبر 1395/11/16
6 صورت جلسه مجمع تمدید صندوق دریافت خبر 1395/09/16
7 صورت جلسه مجمع صندوق مورخ1395/05/20 دریافت خبر 1395/06/03
8 صورت جلسه مجمع مورخ 95/03/05 دریافت خبر 1395/05/20
9 صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 95/03/05 دریافت خبر 1395/05/20
10 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ 1394/03/11 دریافت خبر 1394/05/10
11 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهرمورخ 1393/12/26 دریافت خبر 1394/02/14
12 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهرمورخ 1393/04/04 دریافت خبر 1393/04/15
13 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دریافت خبر 1392/12/14
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق