صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورت جلسه مجمع ۹۹/۳/۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۲ صورت جلسه مجمع تمدید دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۳ مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۴ مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۵ مجمع صندوق مورخ ۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۶ مجمع صندوق مورخ ۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۷ مجمع صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۸ مجمع تغییر اندازه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
۹ مجمع تصویب صورت های مالی صندوق مورخ۹۶/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
۱۰ کاهش حداقل سرمایه گذاری در واحدهای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۱۱ مجمع صندوق مورخ۹۵/۱۰/۲۵ راس ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۱۲ صورت جلسه مجمع تمدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
۱۳ صورت جلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۱۴ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۱۵ صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۹۵/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۱۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
۱۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهرمورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
۱۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهرمورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
۱۹ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۴