صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۲ مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۳ مجمع صندوق مورخ ۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۴ مجمع صندوق مورخ ۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۵ مجمع صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۶ مجمع تغییر اندازه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
۷ مجمع تصویب صورت های مالی صندوق مورخ۹۶/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
۸ کاهش حداقل سرمایه گذاری در واحدهای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۹ مجمع صندوق مورخ۹۵/۱۰/۲۵ راس ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۱۰ صورت جلسه مجمع تمدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
۱۱ صورت جلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۱۲ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۱۳ صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۹۵/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۱۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
۱۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهرمورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
۱۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهرمورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
۱۷ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۴