صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورت جلسه مجمع ۹۹/۵/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۲ مجمع صندوق مورخ ۹۹/۳/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۳ صورت جلسه مجمع ۹۹/۳/۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۴ صورت جلسه مجمع تمدید دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۵ مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۶ مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۷ مجمع صندوق مورخ ۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۸ مجمع صندوق مورخ ۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۹ مجمع صندوق مورخ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۱۰ مجمع تغییر اندازه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
۱۱ مجمع تصویب صورت های مالی صندوق مورخ۹۶/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
۱۲ کاهش حداقل سرمایه گذاری در واحدهای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۱۳ مجمع صندوق مورخ۹۵/۱۰/۲۵ راس ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۱۴ صورت جلسه مجمع تمدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
۱۵ صورت جلسه مجمع صندوق مورخ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
۱۶ صورت جلسه مجمع مورخ ۹۵/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۱۷ صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۹۵/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۱۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهر مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
۱۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهرمورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
۲۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک گنجینه مهرمورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
۲۱ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۴