صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/10/25 1397/10/25 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/10/25 1397/10/25 صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/08/13 1397/08/13 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397/06/31(حسابرسی شده) دانلود
1397/08/13 1397/08/13 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1397/06/31(حسابرسی شده) دانلود
1397/07/28 1397/07/28 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397/06/31(حسابرسی نشده) دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1397/06/31(حسابرسی نشده) دانلود
1397/04/26 1397/04/26 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/04/26 1397/04/26 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/03/22 1397/03/22 صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29(حسابرسی شده). دانلود
1397/02/26 1397/02/26 گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به 1396/12/29(حسابرسی شده) دانلود
1397/02/09 1397/02/09 گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به 1396/12/29(حسابرسی نشده) دانلود
1397/02/09 1397/02/09 صورت های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29(حسابرسی نشده) دانلود
1396/10/24 1396/10/24 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/24 1396/10/24 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/08/15 1396/08/15 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/06/31(حسابرسی شده) دانلود
1396/08/15 1396/08/15 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1396/06/31(حسابرسی شده) دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1396/06/31(حسابرسی نشده) دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1396/06/31(حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/01 1396/05/01 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/05/01 1396/05/01 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/02/24 1396/02/24 صورت های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30(حسابرسی شده) دانلود
1396/02/24 1396/02/24 گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به 1395/12/30(حسابرسی شده) دانلود
1396/02/03 1396/02/03 گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به 1395/12/30(حسابرسی نشده) دانلود
1396/02/03 1396/02/03 صورت های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30(حسابرسی نشده) دانلود
1395/10/27 1395/10/27 گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30آذر1395 دانلود
1395/10/27 1395/10/27 صورتهای مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30آذر1395 دانلود
1395/08/17 1395/08/17 گزارش عملکرد 1395/06/31(حسابرسی شده) دانلود
1395/08/17 1395/08/17 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1395/06/31(حسابرسی شده) دانلود
1395/07/30 1395/07/30 گزارش عملکردشش ماهه منتهی به 1395/06/31(حسابرسی نشده) دانلود
1395/07/30 1395/07/30 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1395/06/31(حسابرسی نشده) دانلود
1395/04/23 1395/04/23 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/23 1395/04/23 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/02/19 1395/02/19 صورت های مالی سالانه منتهی به 1394/12/29(حسابرسی شده) دانلود
1395/02/19 1395/02/19 گزارش عملکرد 1394/12/29(حسابرسی شده) دانلود
1395/01/31 1395/01/31 گزارش عملکرد 1394/12/29(حسابرسی نشده) دانلود
1395/01/31 1395/01/31 صورت های مالی سالانه منتهی به 1394/12/29(حسابرسی نشده) دانلود
1394/10/19 1394/10/19 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1394/09/30 دانلود
1394/10/19 1394/10/19 صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1394/09/30 دانلود
1394/08/06 1394/08/06 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1393/06/31(حسابرسی شده) دانلود
1394/08/06 1394/08/06 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1394/06/31(حسابرسی شده) دانلود
1394/07/15 1394/07/15 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1393/06/31(حسابرسی نشده) دانلود
1394/07/15 1394/07/15 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1394/06/31(حسابرسی نشده) دانلود
1394/04/24 1394/04/24 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1394/03/31 دانلود
1394/04/24 1394/04/24 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1394/03/31 دانلود
1394/02/23 1394/02/23 گزارش عملکرد 1393/12/29(حسابرسی شده) دانلود
1394/02/23 1394/02/23 صورت های مالی سالانه منتهی به 1393/12/29(حسابرسی شده) دانلود
1394/02/02 1394/02/02 صورت های مالی سالانه منتهی به 1393/12/29 دانلود
1394/02/02 1394/02/02 گزارش عملکرد 1393/12/29(حسابرسی نشده) دانلود
1393/10/29 1393/10/29 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1393/09/30 دانلود
1393/10/29 1393/10/29 صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1393/09/30 دانلود
1393/08/20 1393/08/20 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1393/06/31(حسابرسی شده) دانلود
1393/08/20 1393/08/20 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1393/06/31(حسابرسی شده) دانلود
1393/07/28 1393/07/28 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/07/28 1393/07/28 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/04/25 1393/04/25 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1393/03/31 دانلود
1393/04/25 1393/04/25 1393/03/31 دانلود
1393/03/19 1393/03/19 صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده دانلود
1393/03/19 1393/03/19 گزارش عملکرد 1392/12/29(حسابرسی شده) دانلود
1393/01/31 1393/01/31 صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده) دانلود
1393/01/31 1393/01/31 گزارش عملکرد 1392/12/29(حسابرسی نشده) دانلود