صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی شده)اصلاحی دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی شده). دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ گزارش عملکرد ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ گزارش عملکردشش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ گزارش عملکرد ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ گزارش عملکرد ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ گزارش عملکرد ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود