صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۲.۹۴۳ %۸.۷۲۶
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۲۰.۰۷۵ %۵۲.۰۰۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۷۶.۹۱ %۱۸۸.۴۹۶
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۱۴۲.۱۳۴ %۳۶۶.۸۲۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۲۱۱.۱۸۴ %۶۰۲.۵۱۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۷۸۴.۰۷۴ %۲۰۵۰.۴۰۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۵۱۲۴۲ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۷.۱۶)% (۹۸.۶۲)%