صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۴.۹۳۹ %۴.۲۸۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۱۱.۲۳۹ %۱۶.۴۲۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۲۸.۵۶۳ %۵۶.۶۴۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۴۳.۴۵۷ %۷۷.۸۲۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۹۱.۵۰۴ %۲۰۰.۱۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ %۳۲۷.۰۸۸ %۴۸۷.۰۷۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۵۱۲۴۲ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۷.۱۶)% (۹۸.۶۲)%