صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۲.۲۱۷)% (۳.۴۹۹)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۰.۲۹۷)% (۴.۹۶۶)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ %۱.۴۷۶ (۱۱.۸۰۲)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ %۱.۴۲۵ (۱.۹۹۹)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ %۸۲.۶۶۲ %۱۷۶.۸۰۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ %۱۵۶.۳۰۲ %۳۷۶.۳۳۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ %۷۴۵.۳۸۸ %۱۷۵۸.۹۰۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۱۲۴۲ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۷.۱۶)% (۹۹.۷۸)%