صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ %۳.۸۵۶ %۷.۵۹۲
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ %۸.۸۷۵ %۱۳.۹۸۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ %۳.۱۹ (۱۰.۴۱۸)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ %۱۶.۱۴۵ %۳۱.۷۸۵
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ %۱۴۶.۷۲۱ %۳۵۶.۰۷۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ %۷۴۰.۶۰۶ %۱۷۰۳.۷۷۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۱۲۴۲ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۷.۱۶)% (۹۹.۷۸)%