صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ (۰.۱۹۳)% (۰.۷۳۷)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۳.۰۷۱ %۴.۰۲
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۳.۴۴۵ %۳.۷۳۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۳۴.۰۷۵ %۵۸.۷۵۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۴۲.۸۳۱ %۸۱.۹۷۶
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۹۴.۰۲۸ %۲۰۲.۸۹۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۳۷۷.۰۷۶ %۵۹۸.۵۶۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۵۱۲۴۲ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۷.۱۶)% (۹۸.۶۲)%