صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۱.۱۰۶)% (۱.۹۳۷)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۰.۴۰۵ (۰.۳۲۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۵.۶۳۳ %۵.۰۶۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۱۸.۹۱۵ %۲۹.۸۸۸
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۳۵.۸۰۴ %۶۰.۰۰۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۵۶.۸۲۳ %۸۲.۹۶۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ %۲۳۷.۶۵۲ %۲۹۲.۲۴۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۱۲۴۲ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۷.۱۶)% (۹۷.۴۶)%