ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/27 64,896 53.72 % 49,217 40.74 % 748 0.62 % 12,214 10.11 % 0 0 %
2 1397/05/26 63,996 53.14 % 49,753 41.31 % 748 0.62 % 12,212 10.14 % 0 0 %
3 1397/05/25 63,996 53.14 % 49,753 41.31 % 748 0.62 % 12,209 10.14 % 0 0 %
4 1397/05/24 63,996 53.14 % 49,753 41.31 % 748 0.62 % 12,206 10.14 % 0 0 %
5 1397/05/23 64,137 53.25 % 49,626 41.21 % 748 0.62 % 12,204 10.13 % 0 0 %
6 1397/05/22 64,119 53.27 % 49,582 41.19 % 748 0.62 % 12,201 10.14 % 0 0 %
7 1397/05/21 64,514 53.7 % 48,953 40.75 % 744 0.62 % 12,201 10.16 % 0 0 %
8 1397/05/20 65,019 53.79 % 49,194 40.7 % 744 0.62 % 12,198 10.09 % 0 0 %
9 1397/05/19 65,149 54.04 % 48,750 40.44 % 744 0.62 % 12,196 10.12 % 0 0 %
10 1397/05/18 65,149 54.04 % 48,750 40.44 % 744 0.62 % 12,193 10.11 % 0 0 %