ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/29 75,584 49.27 % 70,452 45.93 % 0 0 % 5,146 3.36 % 2,221 2.77 % 46,523 30.33 %
2 1397/11/28 73,978 48.33 % 71,719 46.86 % 0 0 % 5,146 3.36 % 2,220 2.77 % 46,132 30.14 %
3 1397/11/27 73,307 47.32 % 74,232 47.92 % 0 0 % 5,146 3.32 % 2,219 2.74 % 46,288 29.88 %
4 1397/11/26 73,583 47.46 % 74,090 47.79 % 0 0 % 5,146 3.32 % 2,218 2.74 % 46,189 29.79 %
5 1397/11/25 73,583 47.46 % 74,090 47.79 % 0 0 % 5,146 3.32 % 2,217 2.74 % 46,189 29.79 %
6 1397/11/24 73,583 47.46 % 74,090 47.79 % 0 0 % 5,146 3.32 % 2,216 2.74 % 46,189 29.79 %
7 1397/11/23 70,626 45.66 % 76,702 49.58 % 0 0 % 5,146 3.33 % 2,216 2.74 % 46,809 30.26 %
8 1397/11/22 89,647 51.66 % 76,519 44.1 % 0 0 % 5,146 2.97 % 2,215 2.44 % 58,273 33.58 %
9 1397/11/21 89,647 51.66 % 76,519 44.1 % 0 0 % 5,108 2.94 % 2,241 2.46 % 58,273 33.58 %
10 1397/11/20 89,996 51.71 % 76,685 44.06 % 0 0 % 4,940 2.84 % 2,407 2.64 % 58,429 33.57 %