صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۸۲,۵۲۵ ۵۱.۶۵ % ۱۶۰,۳۸۳ ۴۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۵ ۰.۷۶ % ۷,۷۹۰ ۲.۲ % ۱۰۴,۳۸۸ ۲۹.۵۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۹۰,۴۲۰ ۵۲.۷ % ۱۶۰,۴۴۷ ۴۴.۴ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۵ ۰.۷۵ % ۷,۷۸۶ ۲.۱۵ % ۱۰۹,۰۲۲ ۳۰.۱۷ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۹۵,۴۷۸ ۵۳.۳۶ % ۱۶۰,۳۹۰ ۴۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۵ ۰.۷۴ % ۷,۷۸۳ ۲.۱۲ % ۱۱۱,۸۴۵ ۳۰.۵۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱۹۰,۷۳۰ ۵۲.۷۷ % ۱۶۰,۲۶۳ ۴۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۵ ۰.۷۵ % ۷,۷۸۰ ۲.۱۵ % ۱۰۹,۱۸۳ ۳۰.۲۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۹۰,۷۳۰ ۵۲.۷۷ % ۱۶۰,۲۶۰ ۴۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۵ ۰.۷۵ % ۷,۷۷۷ ۲.۱۵ % ۱۰۹,۱۸۳ ۳۰.۲۱ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۹۰,۷۳۰ ۵۲.۷۷ % ۱۶۰,۲۵۷ ۴۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۲,۶۹۵ ۰.۷۵ % ۷,۷۷۳ ۲.۱۵ % ۱۰۹,۱۸۳ ۳۰.۲۱ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۸۵,۶۵۶ ۵۲.۱۶ % ۱۵۹,۸۳۱ ۴۴.۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۰ ۰.۷۱ % ۷,۹۳۵ ۲.۲۳ % ۱۰۵,۸۳۳ ۲۹.۷۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۸۳,۶۷۲ ۵۱.۴۸ % ۱۶۰,۲۰۶ ۴۴.۹ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۷ ۱.۴ % ۷,۹۳۲ ۲.۲۲ % ۱۰۴,۶۳۱ ۲۹.۳۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۹۰,۰۸۱ ۵۲.۳۶ % ۱۶۰,۰۰۷ ۴۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۷ ۱.۳۸ % ۷,۹۲۹ ۲.۱۸ % ۱۰۸,۳۷۳ ۲۹.۸۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۹۵,۵۸۸ ۵۳.۰۶ % ۱۶۰,۱۲۴ ۴۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۷ ۱.۳۶ % ۷,۹۲۶ ۲.۱۵ % ۱۱۲,۱۹۵ ۳۰.۴۴ %