ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/22 66,041 43.74 % 78,111 51.73 % 0 0 % 4,084 2.7 % 2,756 3.74 % 0 0 %
2 1397/08/21 66,274 43.82 % 78,128 51.66 % 0 0 % 3,387 2.24 % 3,440 4.63 % 0 0 %
3 1397/08/20 63,423 42.1 % 80,409 53.37 % 0 0 % 3,387 2.25 % 3,438 4.65 % 0 0 %
4 1397/08/19 63,651 41.59 % 82,575 53.95 % 0 0 % 3,387 2.21 % 3,436 4.58 % 0 0 %
5 1397/08/18 62,639 41.17 % 82,683 54.34 % 0 0 % 3,387 2.23 % 3,434 4.6 % 0 0 %
6 1397/08/17 62,639 41.17 % 82,683 54.35 % 0 0 % 3,387 2.23 % 3,432 4.6 % 0 0 %
7 1397/08/16 62,639 41.17 % 82,683 54.35 % 0 0 % 3,387 2.23 % 3,431 4.6 % 0 0 %
8 1397/08/15 62,639 41.17 % 82,683 54.35 % 0 0 % 3,387 2.23 % 3,429 4.6 % 0 0 %
9 1397/08/14 60,479 40.23 % 83,024 55.23 % 0 0 % 3,387 2.25 % 3,427 4.65 % 0 0 %
10 1397/08/13 60,750 40.41 % 82,762 55.05 % 0 0 % 3,387 2.25 % 3,425 4.65 % 0 0 %