صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۸۳,۶۸۱ ۵۸.۲۴ % ۱۳۰,۹۱۰ ۴۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۶۳۲ ۰.۲ % ۱۳۸ ۰.۰۴ % ۱۰۰,۱۴۱ ۳۱.۷۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۸۳,۱۳۵ ۵۷.۸۲ % ۱۳۱,۳۴۶ ۴۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۵ ۰.۶۷ % ۱۳۹ ۰.۰۴ % ۱۰۰,۳۶۳ ۳۱.۶۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۸۰,۷۶۷ ۵۷.۵۲ % ۱۳۱,۲۳۹ ۴۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۵ ۰.۶۷ % ۱۴۵ ۰.۰۵ % ۱۰۵,۷۹۷ ۳۳.۶۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۷۳,۱۶۹ ۵۶.۵۲ % ۱۳۰,۹۶۶ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۲۸ % ۱,۳۹۶ ۰.۴۶ % ۱۰۱,۰۱۹ ۳۲.۹۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۷۳,۱۶۹ ۵۶.۵۲ % ۱۳۰,۹۶۶ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۲۸ % ۱,۳۹۷ ۰.۴۶ % ۱۰۱,۰۱۹ ۳۲.۹۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱۷۳,۱۶۹ ۵۶.۵۲ % ۱۳۰,۹۶۶ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۲۸ % ۱,۳۹۸ ۰.۴۶ % ۱۰۱,۰۱۹ ۳۲.۹۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱۷۳,۱۶۹ ۵۶.۵۲ % ۱۳۰,۹۶۶ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۲۸ % ۱,۳۹۹ ۰.۴۶ % ۱۰۱,۰۱۹ ۳۲.۹۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۷۳,۱۶۹ ۵۶.۵۲ % ۱۳۰,۹۶۶ ۴۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۲۸ % ۱,۴۰۰ ۰.۴۶ % ۱۰۱,۰۱۹ ۳۲.۹۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۷۱,۳۱۵ ۵۶.۳۱ % ۱۳۰,۶۳۶ ۴۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۲۸ % ۱,۴۰۱ ۰.۴۶ % ۹۹,۵۶۸ ۳۲.۷۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۶۶,۰۰۹ ۵۵.۶۳ % ۱۳۰,۱۶۱ ۴۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۲۹ % ۱,۴۰۲ ۰.۴۷ % ۹۶,۷۰۷ ۳۲.۴ %