صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۱۶۸,۷۹۲ ۴۴.۰۴ % ۱۶۵,۳۰۵ ۴۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۵۸ ۱۰.۷۹ % ۷,۸۴۸ ۲.۰۵ % ۱۰۲,۰۳۱ ۲۶.۶۲ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۶۸,۷۹۲ ۴۴.۰۴ % ۱۶۵,۳۰۲ ۴۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۵۸ ۱۰.۷۹ % ۷,۸۴۵ ۲.۰۵ % ۱۰۲,۰۳۱ ۲۶.۶۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۶۸,۷۹۲ ۴۴.۰۴ % ۱۶۵,۲۹۹ ۴۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۵۸ ۱۰.۷۹ % ۷,۸۴۱ ۲.۰۵ % ۱۰۲,۰۳۱ ۲۶.۶۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۶۹,۴۴۳ ۴۴.۲۴ % ۱۶۴,۳۸۷ ۴۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۷۹ ۱۰.۸ % ۷,۸۳۸ ۲.۰۵ % ۱۰۲,۱۳۱ ۲۶.۶۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۶۸,۵۲۳ ۴۴.۱۶ % ۱۶۳,۸۷۷ ۴۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۷۱ ۱۰.۸۴ % ۷,۸۳۵ ۲.۰۵ % ۱۰۱,۷۲۵ ۲۶.۶۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۶۳,۰۹۲ ۴۳.۳۶ % ۱۶۳,۸۷۶ ۴۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۴۶ ۱۰.۹۹ % ۷,۸۵۶ ۲.۰۹ % ۹۸,۹۰۲ ۲۶.۲۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۵۹,۰۵۸ ۴۲.۷۸ % ۱۶۳,۵۹۰ ۴۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۸۳۰ ۱۰.۹۸ % ۸,۳۴۰ ۲.۲۴ % ۹۶,۹۶۹ ۲۶.۰۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۵۶,۶۴۸ ۴۲.۴۴ % ۱۶۳,۲۸۴ ۴۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۸۳۰ ۱۱.۰۶ % ۸,۳۳۶ ۲.۲۶ % ۹۵,۷۸۸ ۲۵.۹۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۵۶,۶۴۸ ۴۲.۴۴ % ۱۶۳,۲۸۱ ۴۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۸۳۰ ۱۱.۰۶ % ۸,۳۳۳ ۲.۲۶ % ۹۵,۷۸۸ ۲۵.۹۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۵۶,۶۴۸ ۴۲.۴۴ % ۱۶۳,۲۷۸ ۴۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۸۳۰ ۱۱.۰۶ % ۸,۳۳۰ ۲.۲۶ % ۹۵,۷۸۸ ۲۵.۹۵ %