ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/05 55,793 51 % 0 0 % 52,098 47.62 % 1,511 1.38 % 42,288 38.65 %
2 1396/12/04 56,241 51.21 % 0 0 % 52,098 47.44 % 1,479 1.35 % 42,722 38.9 %
3 1396/12/03 56,241 51.23 % 0 0 % 52,098 47.45 % 1,446 1.32 % 42,722 38.91 %
4 1396/12/02 56,241 51.24 % 0 0 % 52,098 47.47 % 1,414 1.29 % 42,722 38.93 %
5 1396/12/01 54,239 49.81 % 0 0 % 52,098 47.85 % 2,548 2.34 % 41,917 38.5 %
6 1396/11/30 54,239 49.81 % 0 0 % 51,111 46.94 % 3,534 3.25 % 41,917 38.5 %
7 1396/11/29 54,081 49.75 % 0 0 % 51,111 47.02 % 3,502 3.22 % 41,759 38.42 %
8 1396/11/28 54,379 49.91 % 0 0 % 51,111 46.91 % 3,469 3.18 % 42,002 38.55 %
9 1396/11/27 53,935 49.72 % 0 0 % 51,111 47.11 % 3,436 3.17 % 41,523 38.28 %
10 1396/11/26 53,935 49.73 % 0 0 % 51,111 47.13 % 3,403 3.14 % 41,523 38.29 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق