ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/01 62,054 55.98 % 42,645 38.47 % 246 0.22 % 5,901 5.32 % 33,887 30.57 %
2 1397/02/31 62,302 56.2 % 42,643 38.47 % 246 0.22 % 5,667 5.11 % 34,958 31.53 %
3 1397/02/30 61,087 55.27 % 42,711 38.65 % 246 0.22 % 6,476 5.86 % 34,659 31.36 %
4 1397/02/29 53,770 48.69 % 42,733 38.69 % 246 0.22 % 13,691 12.4 % 32,475 29.4 %
5 1397/02/28 55,573 50.41 % 42,721 38.75 % 247 0.22 % 11,709 10.62 % 32,616 29.58 %
6 1397/02/27 55,573 50.41 % 42,721 38.75 % 247 0.22 % 11,709 10.62 % 32,616 29.58 %
7 1397/02/26 55,573 50.41 % 42,721 38.75 % 247 0.22 % 11,709 10.62 % 32,616 29.58 %
8 1397/02/25 66,013 59.93 % 42,653 38.73 % 247 0.22 % 1,228 1.12 % 50,330 45.7 %
9 1397/02/24 65,512 59.74 % 42,677 38.92 % 247 0.23 % 1,229 1.12 % 49,848 45.45 %
10 1397/02/23 61,175 56.52 % 45,581 42.11 % 247 0.23 % 1,229 1.14 % 47,418 43.81 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق