صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۱۱,۳۴۱ ۴۸.۹۵ % ۱۱۱,۹۹۳ ۴۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۴۴۵ ۰.۲ % ۳,۶۸۹ ۳.۲۸ % ۷۲,۱۰۱ ۳۱.۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۱۴,۰۳۴ ۴۹.۵۷ % ۱۱۱,۸۲۸ ۴۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۷۸ ۰.۲۱ % ۳,۶۸۸ ۳.۲۴ % ۷۳,۶۹۰ ۳۲.۰۴ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۱۲,۳۸۷ ۴۹.۲۴ % ۱۱۱,۶۸۶ ۴۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۴۷۸ ۰.۲۱ % ۳,۶۸۶ ۳.۲۷ % ۷۲,۴۷۳ ۳۱.۷۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۰۹,۳۱۴ ۴۸.۵۸ % ۱۱۱,۵۳۶ ۴۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۷۸ ۰.۲۱ % ۳,۶۸۵ ۳.۳۱ % ۷۰,۵۰۹ ۳۱.۳۴ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۰۹,۳۱۴ ۴۸.۵۸ % ۱۱۱,۵۳۶ ۴۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۷۸ ۰.۲۱ % ۳,۶۸۴ ۳.۳۱ % ۷۰,۵۰۹ ۳۱.۳۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۰۹,۳۱۴ ۴۸.۵۸ % ۱۱۱,۵۳۶ ۴۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۷۸ ۰.۲۱ % ۳,۶۸۲ ۳.۳۱ % ۷۰,۵۰۹ ۳۱.۳۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۰۸,۹۴۵ ۴۸.۵۵ % ۱۱۱,۲۸۶ ۴۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۴۷۸ ۰.۲۱ % ۳,۶۸۱ ۳.۳۲ % ۶۹,۷۸۴ ۳۱.۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۱۱,۲۵۸ ۴۹.۱۲ % ۱۱۱,۱۰۳ ۴۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۴۷۸ ۰.۲۱ % ۳,۶۷۹ ۳.۲۹ % ۷۱,۰۳۰ ۳۱.۳۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۱۰,۸۴۱ ۴۹.۰۶ % ۱۱۰,۹۴۸ ۴۹.۱ % ۰ ۰ % ۴۷۸ ۰.۲۱ % ۳,۶۷۵ ۳.۲۹ % ۷۰,۹۰۸ ۳۱.۳۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۱۳,۳۵۴ ۴۹.۶۲ % ۱۱۰,۹۱۸ ۴۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۷۸ ۰.۲۱ % ۳,۶۷۴ ۳.۲۶ % ۷۲,۴۵۸ ۳۱.۷۲ %