صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۳۴۸,۹۹۹ ۵۹.۶۹ % ۲۳۰,۵۷۲ ۳۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۰.۰۸ % ۴,۶۷۴ ۰.۸ % ۱۹۵,۳۰۶ ۳۳.۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۳۴۸,۹۹۹ ۵۹.۶۹ % ۲۳۰,۵۶۹ ۳۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۰.۰۸ % ۴,۶۷۳ ۰.۸ % ۱۹۵,۳۰۶ ۳۳.۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۳۴۹,۰۴۱ ۵۹.۶۹ % ۲۳۰,۵۶۶ ۳۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۰.۰۸ % ۴,۶۷۱ ۰.۸ % ۱۹۵,۳۰۶ ۳۳.۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۳۵۱,۹۱۲ ۶۰.۱۱ % ۲۲۴,۸۸۸ ۳۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۰.۰۸ % ۸,۱۹۳ ۱.۴ % ۱۹۶,۸۹۰ ۳۳.۶۳ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳۵۱,۳۲۷ ۶۰.۴۴ % ۲۲۴,۸۱۱ ۳۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۰.۰۸ % ۴,۶۶۹ ۰.۸ % ۱۹۵,۰۷۵ ۳۳.۵۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۳۳۶,۳۳۴ ۵۹.۲۷ % ۲۲۵,۹۸۶ ۳۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۰.۰۸ % ۴,۶۶۸ ۰.۸۲ % ۱۸۵,۸۹۸ ۳۲.۷۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۳۳۱,۵۹۰ ۵۸.۹۵ % ۲۲۵,۸۲۲ ۴۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۰.۰۸ % ۴,۶۶۶ ۰.۸۳ % ۱۸۲,۵۴۰ ۳۲.۴۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۳۳۶,۷۳۴ ۵۹.۴۲ % ۲۲۴,۵۰۸ ۳۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۰.۰۸ % ۵,۰۳۷ ۰.۸۹ % ۱۸۵,۰۵۳ ۳۲.۶۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۳۳۶,۷۳۴ ۵۹.۴۲ % ۲۲۴,۵۰۵ ۳۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۰.۰۸ % ۵,۰۳۵ ۰.۸۹ % ۱۸۵,۰۵۳ ۳۲.۶۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳۳۶,۷۳۴ ۵۹.۴۲ % ۲۲۴,۵۰۲ ۳۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۵۹ ۰.۰۸ % ۵,۰۳۴ ۰.۸۹ % ۱۸۵,۰۵۳ ۳۲.۶۵ %