صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۰,۵۶۹ ۵۲.۷۲ ۲۶۵,۷۶۵ ۵۸.۰۲ ۳۱۷,۲۳۰ ۵۹.۳۴ ۳۴۸,۹۹۹ ۵۹.۶۹
اوراق ۳۵,۵۸۳ ۳۷.۰۹ ۱۸۹,۰۳۹ ۴۱.۲۷ ۲۱۳,۲۳۶ ۳۹.۸۹ ۲۳۰,۵۷۲ ۳۹.۴۳
وجه نقد ۷,۷۳۳ ۸.۰۶ ۶۱۹ ۰.۱۴ ۴۵۹ ۰.۰۹ ۴۵۹ ۰.۰۸
سایر دارایی ها ۲,۰۱۶ ۲.۱ ۲,۶۱۵ ۰.۵۷ ۳,۶۹۴ ۰.۶۹ ۴,۶۷۴ ۰.۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۱,۱۵۱ ۳۲.۴۷ ۱۳۷,۵۹۷ ۳۰.۰۴ ۱۶۸,۰۵۵ ۳۱.۴۳ ۱۹۵,۳۰۶ ۳۳.۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد