صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۰,۵۰۳ ۵۲.۲۲ ۱۶۸,۰۰۴ ۴۶.۳۵ ۱۵۳,۳۰۶ ۴۴.۹۷ ۱۶۸,۷۹۲ ۴۴.۰۴
اوراق ۴۴,۷۷۹ ۳۸.۶۵ ۱۶۱,۷۸۰ ۴۴.۶۳ ۱۶۲,۹۷۸ ۴۷.۸۱ ۱۶۵,۳۰۵ ۴۳.۱۳
وجه نقد ۸,۰۰۶ ۶.۹۱ ۱۸,۶۳۸ ۵.۱۴ ۱۶,۱۳۲ ۴.۷۳ ۴۱,۳۵۸ ۱۰.۷۹
سایر دارایی ها ۲,۵۴۹ ۲.۲ ۱۴,۰۴۹ ۳.۸۸ ۸,۴۹۵ ۲.۴۹ ۷,۸۴۸ ۲.۰۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۶,۷۸۹ ۳۱.۷۵ ۹۶,۴۷۹ ۲۶.۶۲ ۹۰,۳۴۴ ۲۶.۵ ۱۰۲,۰۳۱ ۲۶.۶۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد