ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 24,710 52.7 70,008 49.6 67,036 44.34 66,041 43.73
اوراق 10,848 23.13 63,972 45.32 77,245 51.09 78,111 51.73
وجه نقد 9,500 20.26 1,427 1.01 2,645 1.75 4,084 2.7
سایر دارایی ها 2,136 4.55 11,384 8.06 8,559 5.66 5,650 3.74
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,639 26.95 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد