ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 27,050 51.73 71,192 46.35 76,712 48.03 75,584 49.27
اوراق 14,123 27.01 75,156 48.93 75,638 47.35 70,452 45.92
وجه نقد 9,241 17.67 4,418 2.87 4,929 3.08 5,146 3.35
سایر دارایی ها 2,303 4.4 5,424 3.53 4,592 2.87 4,246 2.76
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 17,425 33.32 59,892 38.99 49,880 31.23 46,523 30.32
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد