صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۷,۷۶۳ ۵۲.۶۱ ۲۸۳,۱۱۵ ۵۳.۰۱ ۲۰۴,۲۰۶ ۴۵.۷ ۱۸۲,۵۲۵ ۵۱.۶۵
اوراق ۴۱,۶۳۲ ۳۷.۹۲ ۲۲۴,۷۰۸ ۴۲.۰۷ ۱۸۲,۶۱۰ ۴۰.۸۶ ۱۶۰,۳۸۳ ۴۵.۳۸
وجه نقد ۷,۹۷۰ ۷.۲۶ ۱۳,۳۵۸ ۲.۵ ۳۴,۵۸۹ ۷.۷۴ ۲,۶۹۵ ۰.۷۶
سایر دارایی ها ۲,۳۹۹ ۲.۱۹ ۱۲,۹۰۶ ۲.۴۲ ۲۵,۴۶۱ ۵.۷ ۷,۷۹۰ ۲.۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۵,۲۴۷ ۳۲.۱ ۱۶۲,۶۷۲ ۳۰.۴۶ ۱۱۶,۵۱۹ ۲۶.۰۷ ۱۰۴,۳۸۸ ۲۹.۵۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد