ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 20,270 53.23 57,456 52.88 58,574 54.13 62,054 55.98
اوراق 5,988 15.72 36,257 33.37 45,550 42.09 42,645 38.47
وجه نقد 10,419 27.36 10,550 9.71 245 0.22 246 0.22
سایر دارایی ها 1,370 3.59 3,830 3.52 3,838 3.54 5,901 5.32
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,614 33.12 42,451 39.07 42,110 38.91 33,887 30.57
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق