ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 22,413 53.25 62,296 53.48 63,780 53.92 64,896 53.72
اوراق 8,137 19.33 47,960 41.17 47,900 40.5 49,217 40.74
وجه نقد 9,906 23.53 351 0.3 554 0.46 748 0.61
سایر دارایی ها 1,672 3.97 7,248 6.22 10,099 8.53 12,214 10.11
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 13,276 31.54 25,904 22.24 11,534 9.75 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد