ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 18,181 53.27 54,024 49.97 55,261 50.72 55,793 50.99
اوراق 4,197 12.29 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 10,518 30.82 51,185 47.34 51,348 47.12 52,098 47.62
سایر دارایی ها 1,226 3.59 2,903 2.68 2,342 2.14 1,511 1.38
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,940 32.06 36,730 33.97 41,835 38.39 42,288 38.65
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق