صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۹,۳۹۶ ۵۱.۱۱ ۱۳۴,۴۹۹ ۵۳.۸۹ ۱۵۱,۲۸۴ ۵۶.۸۸ ۱۶۳,۸۷۱ ۵۸.۰۵
اوراق ۲۷,۴۶۰ ۳۵.۶۳ ۱۱۰,۴۴۷ ۴۴.۲۵ ۱۱۳,۰۴۹ ۴۲.۵ ۱۱۷,۲۰۰ ۴۱.۵۱
وجه نقد ۸,۱۶۴ ۱۰.۵۹ ۳,۰۳۷ ۱.۲۲ ۹۰۱ ۰.۳۴ ۸۶۵ ۰.۳۱
سایر دارایی ها ۲,۰۲۵ ۲.۶۳ ۱,۶۰۸ ۰.۶۴ ۷۳۶ ۰.۲۸ ۳۷۸ ۰.۱۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۵,۳۷۶ ۳۲.۹۲ ۸۳,۶۸۴ ۳۳.۵۳ ۹۰,۵۷۸ ۳۴.۰۶ ۱۰۲,۵۹۹ ۳۶.۳۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد