صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۱,۸۹۶ ۵۱.۵ ۱۵۶,۷۴۹ ۵۶.۲۱ ۱۶۶,۹۳۳ ۵۶.۰۸ ۱۸۳,۶۸۱ ۵۸.۲۴
اوراق ۲۹,۴۰۵ ۳۶.۱۵ ۱۱۸,۲۰۳ ۴۲.۳۸ ۱۲۹,۴۲۰ ۴۳.۴۷ ۱۳۰,۹۱۰ ۴۱.۵۱
وجه نقد ۸,۰۲۴ ۹.۸۶ ۳,۱۸۴ ۱.۱۴ ۹۳۸ ۰.۳۲ ۶۳۲ ۰.۲
سایر دارایی ها ۱,۹۹۶ ۲.۴۵ ۷۵۱ ۰.۲۷ ۴۰۱ ۰.۱۳ ۱۳۸ ۰.۰۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۶,۸۵۴ ۳۳.۰۱ ۹۵,۲۸۳ ۳۴.۱۷ ۹۹,۲۱۶ ۳۳.۳۳ ۱۰۰,۱۴۱ ۳۱.۷۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد