صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۴,۱۱۲ ۵۰.۸۵ ۱۰۲,۲۲۸ ۴۹.۴۷ ۱۰۸,۰۰۹ ۴۸.۶۲ ۱۱۱,۳۴۱ ۴۸.۹۴
اوراق ۲۲,۳۹۰ ۳۳.۳۷ ۹۸,۴۸۰ ۴۷.۶۶ ۱۰۸,۵۸۷ ۴۸.۸۸ ۱۱۱,۹۹۳ ۴۹.۲۳
وجه نقد ۸,۵۲۱ ۱۲.۷ ۷۹۸ ۰.۳۸ ۵۷۷ ۰.۲۵ ۴۴۵ ۰.۱۹
سایر دارایی ها ۲,۶۴۰ ۳.۹۳ ۹,۱۹۲ ۴.۴۴ ۸,۷۱۴ ۳.۹۲ ۷,۴۵۶ ۳.۲۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۲,۰۹۴ ۳۲.۹۳ ۶۱,۹۴۷ ۲۹.۹۸ ۶۸,۶۷۱ ۳۰.۹۱ ۷۲,۱۰۱ ۳۱.۶۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد