تاریخ توضیحات فایل
1396/02/24 صورت های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30(حسابرسی شده) فایل
1396/02/24 گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به 1395/12/30(حسابرسی شده) فایل
1396/02/03 گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به 1395/12/30(حسابرسی نشده) فایل
1396/02/03 صورت های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30(حسابرسی نشده) فایل
1395/10/27 گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30آذر1395 فایل
1395/10/27 صورتهای مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30آذر1395 فایل
1395/08/17 گزارش عملکرد 1395/06/31(حسابرسی شده) فایل
1395/08/17 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1395/06/31(حسابرسی شده) فایل
1395/07/30 گزارش عملکردشش ماهه منتهی به 1395/06/31(حسابرسی نشده) فایل
1395/07/30 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1395/06/31(حسابرسی نشده) فایل
1395/04/23 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1395/03/31 فایل
1395/04/23 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1395/03/31 فایل
1395/02/19 صورت های مالی سالانه منتهی به 1394/12/29(حسابرسی شده) فایل
1395/02/19 گزارش عملکرد 1394/12/29(حسابرسی شده) فایل
1395/01/31 گزارش عملکرد 1394/12/29(حسابرسی نشده) فایل
1395/01/31 صورت های مالی سالانه منتهی به 1394/12/29(حسابرسی نشده) فایل
1394/10/19 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1394/09/30 فایل
1394/10/19 صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1394/09/30 فایل
1394/08/06 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1393/06/31(حسابرسی شده) فایل
1394/08/06 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1394/06/31(حسابرسی شده) فایل
1394/07/15 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1393/06/31(حسابرسی نشده) فایل
1394/07/15 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1394/06/31(حسابرسی نشده) فایل
1394/04/24 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1394/03/31 فایل
1394/04/24 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1394/03/31 فایل
1394/02/23 گزارش عملکرد 1393/12/29(حسابرسی شده) فایل
1394/02/23 صورت های مالی سالانه منتهی به 1393/12/29(حسابرسی شده) فایل
1394/02/02 صورت های مالی سالانه منتهی به 1393/12/29 فایل
1394/02/02 گزارش عملکرد 1393/12/29(حسابرسی نشده) فایل
1393/10/29 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1393/09/30 فایل
1393/10/29 صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1393/09/30 فایل
1393/08/20 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1393/06/31(حسابرسی شده) فایل
1393/08/20 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1393/06/31(حسابرسی شده) فایل
1393/07/28 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1393/06/31 فایل
1393/07/28 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1393/06/31 فایل
1393/04/25 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1393/03/31 فایل
1393/04/25 1393/03/31 فایل
1393/03/19 صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده فایل
1393/03/19 گزارش عملکرد 1392/12/29(حسابرسی شده) فایل
1393/01/31 صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده) فایل
1393/01/31 گزارش عملکرد 1392/12/29(حسابرسی نشده) فایل
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود