صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ترکیب دارایی مختلط تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ تغییرات تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ تغییرات تغییرات امیدنامه