اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 66,035
تعداد واحدهای باقی مانده: 633,965
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 149,126,433,894
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,270,440
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,258,294
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,258,294
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : قاسم غمخوار ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ضامن نقد شوندگی اول : گروه مالی مهر اقتصاد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 2,270,440 2,258,294 0 0 94,933 0 28,898 66,035 149,126,433,894
  2 1397/08/21 2,273,633 2,261,450 0 0 94,933 0 28,898 66,035 149,334,853,693
  3 1397/08/20 2,267,339 2,255,556 0 0 94,933 0 28,898 66,035 148,945,668,153
  4 1397/08/19 2,278,938 2,267,073 0 0 94,933 0 28,898 66,035 149,706,136,662
  5 1397/08/18 2,267,631 2,255,924 0 0 94,933 0 28,898 66,035 148,969,957,517
  6 1397/08/17 2,267,694 2,255,987 0 0 94,933 0 28,898 66,035 148,974,103,520
  7 1397/08/16 2,267,757 2,256,050 0 0 94,933 0 28,898 66,035 148,978,252,489
  8 1397/08/15 2,267,819 2,256,113 0 0 94,933 0 28,898 66,035 148,982,404,417
  9 1397/08/14 2,251,780 2,240,407 0 0 94,933 0 28,898 66,035 147,945,266,541
  10 1397/08/13 2,233,767 2,222,356 0 0 94,933 0 28,898 66,035 146,753,280,898
  11 1397/08/12 2,239,978 2,229,138 0 0 94,933 0 28,898 66,035 147,201,148,231
  12 1397/08/11 2,248,671 2,236,435 0 0 94,933 0 28,898 66,035 147,683,005,952
  13 1397/08/10 2,248,738 2,236,502 0 0 94,933 0 28,898 66,035 147,687,401,074
  14 1397/08/09 2,248,804 2,236,568 0 0 94,933 0 28,898 66,035 147,691,799,126
  15 1397/08/08 2,228,594 2,216,749 0 0 94,933 0 28,898 66,035 146,383,019,087
  16 1397/08/07 2,228,658 2,216,813 0 0 94,933 0 28,898 66,035 146,387,249,498
  17 1397/08/06 2,202,963 2,191,438 0 0 94,933 0 28,898 66,035 144,711,616,231
  18 1397/08/05 2,207,194 2,195,425 0 0 94,933 0 28,898 66,035 144,974,908,319
  19 1397/08/04 2,220,839 2,208,918 0 0 94,933 0 28,898 66,035 145,865,875,022
  20 1397/08/03 2,220,895 2,208,973 0 0 94,933 0 28,898 66,035 145,869,561,866