صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۹۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۴,۰۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۰,۸۴۸,۷۳۶,۴۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۳۷۲,۵۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۳۴۶,۶۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۳۴۶,۶۴۹
تاریخ انتشار
1398/08/26
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۳,۳۷۲,۵۴۴ ۳,۳۴۶,۶۴۹ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۰,۸۴۸,۷۳۶,۴۱۴
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۳,۳۹۴,۹۹۰ ۳,۳۶۸,۷۷۶ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۲,۳۰۸,۹۰۸,۶۰۱
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۳,۴۰۶,۴۶۱ ۳,۳۸۰,۰۶۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۳,۰۵۳,۷۸۱,۷۹۳
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۳,۴۰۶,۶۰۱ ۳,۳۸۰,۲۰۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۳,۰۶۳,۰۷۱,۸۹۸
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۳,۴۰۶,۷۴۲ ۳,۳۸۰,۳۴۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۳,۰۷۲,۳۶۳,۴۸۵
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۳,۴۱۱,۵۱۱ ۳,۳۸۵,۰۴۱ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۳,۳۸۲,۲۵۵,۰۹۹
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۳,۳۹۵,۲۳۵ ۳,۳۶۸,۹۷۰ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۲,۳۲۱,۷۲۷,۴۵۸
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۳,۳۹۳,۶۳۱ ۳,۳۶۷,۴۰۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۲,۲۱۸,۵۲۸,۳۸۱
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۳,۴۱۰,۹۴۹ ۳,۳۸۴,۴۶۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۳,۳۴۴,۲۳۵,۹۱۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۳,۴۱۰,۷۱۱ ۳,۳۸۴,۲۰۳ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۳,۳۲۶,۹۵۵,۴۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۳,۴۱۰,۸۵۲ ۳,۳۸۴,۳۴۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۳,۳۳۶,۲۹۰,۴۸۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۳,۴۱۰,۹۹۴ ۳,۳۸۴,۴۸۶ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۳,۳۴۵,۶۲۷,۰۰۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۳,۴۱۱,۱۳۵ ۳,۳۸۴,۶۲۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۳,۳۵۴,۹۶۴,۹۷۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۳,۴۰۴,۰۹۶ ۳,۳۷۶,۸۲۱ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۲,۸۳۹,۷۶۵,۷۰۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۳,۴۳۶,۷۶۷ ۳,۴۰۹,۸۶۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۵,۰۲۰,۴۲۵,۵۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۳,۴۴۸,۸۵۴ ۳,۴۲۲,۲۲۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۵,۸۳۶,۰۲۴,۳۹۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۳,۴۵۵,۹۷۲ ۳,۴۲۹,۲۲۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۶,۲۹۷,۹۴۰,۳۸۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۳,۴۵۶,۱۱۵ ۳,۴۲۹,۳۶۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۶,۳۰۷,۳۶۸,۶۸۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۳,۴۵۶,۲۵۷ ۳,۴۲۹,۵۱۰ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۶,۳۱۶,۷۹۸,۴۲۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۳,۴۳۶,۹۰۲ ۳,۴۱۰,۴۰۱ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۵,۰۵۵,۷۵۷,۸۷۰