صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۹۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۹,۰۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳۳,۵۱۲,۹۲۴,۵۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۱۶۴,۰۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۱۳۵,۲۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۱۳۵,۲۵۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ] تصمیمات مجمع مورخ 1399/06/23 [ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ] حاضرین مجمع1399/6/23 [ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ] صورت جلسه مجمع 99/5/13
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۸,۱۶۴,۰۵۸ ۸,۱۳۵,۲۵۵ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۳۶۹ ۴۰,۹۹۶ ۳۳۳,۵۱۲,۹۲۴,۵۹۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۸,۱۳۴,۷۲۷ ۸,۱۰۶,۰۰۴ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۴۹ ۵۴,۳۶۹ ۴۰,۹۹۶ ۳۳۲,۳۱۳,۷۳۸,۲۳۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۸,۲۹۹,۰۵۰ ۸,۲۶۹,۲۶۷ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۱,۰۴۵ ۳۳۹,۴۱۲,۰۶۷,۸۵۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۸,۴۶۹,۱۷۲ ۸,۴۳۸,۲۳۴ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۱,۰۴۵ ۳۴۶,۳۴۷,۳۳۲,۵۹۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۸,۶۴۷,۶۶۳ ۸,۶۱۵,۵۱۴ ۱- ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۱,۰۴۵ ۳۵۳,۶۲۳,۷۵۳,۲۱۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۸,۶۴۷,۸۷۸ ۸,۶۱۵,۷۲۹ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۱,۰۴۵ ۳۵۳,۶۳۲,۵۸۵,۵۷۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۸,۶۴۸,۰۹۳ ۸,۶۱۵,۹۴۴ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۱,۰۴۵ ۳۵۳,۶۴۱,۴۲۶,۴۴۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۸,۶۴۸,۳۰۹ ۸,۶۱۶,۱۶۰ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۱,۰۴۵ ۳۵۳,۶۵۰,۲۷۵,۸۰۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۸,۷۵۶,۸۶۳ ۸,۷۲۳,۹۱۹ ۰ ۱۶۶ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۱,۰۴۵ ۳۵۸,۰۷۳,۲۶۲,۹۳۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۸,۸۱۵,۳۷۶ ۸,۷۸۱,۸۸۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۹۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۷۹ ۳۵۸,۹۹۴,۸۱۳,۹۸۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۸,۹۲۸,۸۸۸ ۸,۸۹۴,۶۶۰ ۰ ۰ ۹۵,۱۹۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۷۹ ۳۶۳,۶۰۴,۸۰۷,۸۱۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۸,۷۶۸,۹۵۴ ۸,۷۳۵,۸۲۶ ۰ ۰ ۹۵,۱۹۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۷۹ ۳۵۷,۱۱۱,۸۳۷,۱۷۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۸,۷۴۹,۶۳۳ ۸,۷۱۶,۵۸۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۹۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۷۹ ۳۵۶,۳۲۵,۱۵۰,۳۱۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۸,۷۴۹,۸۵۸ ۸,۷۱۶,۸۰۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۹۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۷۹ ۳۵۶,۳۳۴,۳۶۷,۷۸۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۸,۷۵۰,۰۸۴ ۸,۷۱۷,۰۳۳ ۰ ۲۰ ۹۵,۱۹۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۷۹ ۳۵۶,۳۴۳,۵۹۳,۶۶۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۸,۶۵۴,۹۷۳ ۸,۶۲۲,۵۸۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۷۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۵۹ ۳۵۲,۳۱۰,۲۶۸,۸۶۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۸,۵۴۹,۴۴۸ ۸,۵۱۷,۷۸۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۷۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۵۹ ۳۴۸,۰۲۸,۳۱۱,۶۷۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۸,۶۹۰,۰۶۴ ۸,۶۵۷,۴۲۹ ۰ ۰ ۹۵,۱۷۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۵۹ ۳۵۳,۷۳۳,۹۰۸,۶۷۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۸,۷۹۱,۲۰۷ ۸,۷۵۷,۹۰۲ ۱- ۰ ۹۵,۱۷۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۵۹ ۳۵۷,۸۳۹,۰۹۹,۲۸۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۸,۶۵۶,۲۲۴ ۸,۶۲۳,۸۳۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۷۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۵۹ ۳۵۲,۳۶۱,۲۲۴,۳۹۸