صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۹۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۴,۰۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳۵,۷۶۱,۲۷۴,۸۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۶۰۲,۸۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۵۷۲,۶۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۵۷۲,۶۲۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۲۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۳,۶۰۲,۸۸۱ ۳,۵۷۲,۶۲۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۳۵,۷۶۱,۲۷۴,۸۵۰
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۳,۵۷۲,۷۷۱ ۳,۵۴۲,۹۳۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۳۳,۸۰۱,۵۹۹,۸۴۷
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۳,۵۷۲,۹۰۳ ۳,۵۴۳,۰۶۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۳۳,۸۱۰,۳۳۴,۷۰۲
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۳,۵۷۳,۰۶۲ ۳,۵۴۳,۲۲۳ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۳۳,۸۲۰,۷۹۹,۶۱۸
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۳,۵۶۸,۱۵۱ ۳,۵۳۸,۳۵۱ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۳۳,۴۹۹,۳۳۴,۱۶۸
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۳,۵۲۹,۷۵۶ ۳,۵۰۰,۶۰۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۳۱,۰۰۸,۳۶۲,۲۲۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۳,۵۱۴,۴۳۶ ۳,۴۸۵,۴۸۹ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۳۰,۰۱۰,۸۸۰,۳۳۳
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۳,۵۰۷,۱۶۵ ۳,۴۷۸,۳۱۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۹,۵۳۷,۲۹۵,۹۰۳
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۳,۴۹۵,۶۷۶ ۳,۴۶۶,۷۴۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۸,۷۷۴,۱۴۲,۷۸۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۳,۴۹۵,۸۳۰ ۳,۴۶۶,۹۰۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۸,۷۸۴,۳۲۱,۶۵۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۳,۴۹۵,۹۸۴ ۳,۴۶۷,۰۵۶ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۸,۷۹۴,۵۰۲,۰۷۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۳,۴۹۸,۱۱۹ ۳,۴۶۹,۱۵۶ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۸,۹۳۳,۰۷۲,۶۴۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۳,۵۰۹,۶۲۱ ۳,۴۸۰,۴۸۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۹,۶۸۰,۸۳۸,۲۸۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۳,۵۰۱,۰۸۱ ۳,۴۷۲,۷۷۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۹,۱۷۱,۸۵۰,۱۰۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۳,۴۶۵,۱۰۶ ۳,۴۳۷,۲۷۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۶,۸۲۹,۴۳۵,۸۵۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۳,۴۳۲,۴۵۲ ۳,۴۰۵,۷۷۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۴,۷۵۰,۵۰۴,۴۴۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۳,۴۳۲,۵۹۶ ۳,۴۰۵,۹۱۹ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۴,۷۵۹,۹۸۱,۱۹۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۳,۴۳۲,۷۴۰ ۳,۴۰۶,۰۶۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۴,۷۶۹,۴۵۹,۴۶۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۳,۴۳۲,۱۷۸ ۳,۴۰۵,۵۲۱ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۴,۷۳۳,۷۵۱,۰۹۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۳,۴۲۸,۳۰۷ ۳,۴۰۱,۷۰۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۴,۴۸۱,۷۲۷,۱۹۵