صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۹۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۴,۰۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۶,۷۳۰,۰۸۶,۰۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۴۶۲,۷۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۴۳۵,۷۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۴۳۵,۷۷۳
تاریخ انتشار
1398/07/22
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۳,۴۶۲,۷۵۴ ۳,۴۳۵,۷۷۳ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۱۰ ۲۹,۱۳۲ ۶۵,۹۹۱ ۲۲۶,۷۳۰,۰۸۶,۰۲۰
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۳,۵۰۱,۷۴۸ ۳,۴۷۴,۱۸۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۹,۲۹۹,۴۸۲,۸۱۲
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۳,۴۷۴,۴۱۰ ۳,۴۴۷,۲۱۰ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۷,۵۱۹,۲۸۳,۳۲۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۳,۴۲۵,۰۲۷ ۳,۳۹۸,۵۰۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۴,۳۰۴,۸۶۰,۲۷۹
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۳,۴۲۵,۱۵۳ ۳,۳۹۸,۶۳۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۴,۳۱۳,۱۱۶,۸۲۵
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۳,۴۲۵,۲۷۸ ۳,۳۹۸,۷۵۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۴,۳۲۱,۳۷۶,۲۸۶
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۳,۴۱۵,۹۲۸ ۳,۳۸۹,۴۹۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۳,۷۱۰,۰۳۹,۴۱۵
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۳,۴۴۸,۸۴۳ ۳,۴۲۱,۹۰۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۵,۸۴۹,۰۹۶,۶۷۹
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۳,۴۴۰,۱۳۴ ۳,۴۱۳,۲۹۱ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۵,۲۸۰,۵۹۹,۸۶۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۳,۴۷۸,۴۴۴ ۳,۴۵۱,۰۴۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۷,۷۷۲,۶۲۷,۵۵۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۳,۴۶۲,۷۵۵ ۳,۴۳۵,۵۴۱ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۶,۷۴۹,۱۱۷,۴۸۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۳,۴۶۲,۸۸۴ ۳,۴۳۵,۶۶۹ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۶,۷۵۷,۶۲۰,۳۸۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۳,۴۶۳,۰۱۳ ۳,۴۳۵,۷۹۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۶,۷۶۶,۱۲۶,۱۴۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۳,۴۶۱,۶۲۶ ۳,۴۳۴,۴۲۰ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۶,۶۷۵,۱۴۵,۲۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۳,۴۳۰,۱۲۵ ۳,۴۰۳,۳۷۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۴,۶۲۶,۲۹۹,۹۲۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۳,۳۸۲,۳۷۹ ۳,۳۵۶,۲۸۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۱,۵۱۸,۳۰۷,۴۶۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۳,۳۸۷,۰۵۵ ۳,۳۶۰,۸۴۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۱,۸۱۸,۹۵۴,۸۶۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۳,۳۵۹,۵۷۳ ۳,۳۳۳,۸۸۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۰,۰۳۹,۷۱۹,۳۳۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۳,۳۵۹,۶۹۴ ۳,۳۳۴,۰۰۶ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۰,۰۴۷,۷۴۵,۲۷۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۳,۳۵۹,۸۱۶ ۳,۳۳۴,۱۲۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۱۲۲ ۶۶,۰۰۱ ۲۲۰,۰۵۵,۷۷۴,۰۳۷