اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 66,004
تعداد واحدهای باقی مانده: 633,996
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 152,565,416,137
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,324,910
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,311,457
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,311,457
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : قاسم غمخوار ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ضامن نقد شوندگی اول : گروه مالی مهر اقتصاد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/02 2,324,910 2,311,457 0 0 94,933 0 28,929 66,004 152,565,416,137
  2 1397/11/01 2,307,506 2,294,225 0 0 94,933 0 28,929 66,004 151,428,007,749
  3 1397/10/30 2,327,962 2,314,495 0 0 94,933 20 28,929 66,004 152,765,914,436
  4 1397/10/29 2,335,227 2,322,035 0 0 94,933 0 28,909 66,024 153,310,034,690
  5 1397/10/28 2,326,677 2,313,562 0 0 94,933 0 28,909 66,024 152,750,627,342
  6 1397/10/27 2,326,757 2,313,642 0 0 94,933 0 28,909 66,024 152,755,907,620
  7 1397/10/26 2,326,837 2,313,722 0 0 94,933 0 28,909 66,024 152,761,191,762
  8 1397/10/25 2,318,040 2,305,089 0 0 94,933 0 28,909 66,024 152,191,228,828
  9 1397/10/24 2,295,577 2,282,868 0 0 94,933 0 28,909 66,024 150,724,053,792
  10 1397/10/23 2,293,318 2,280,657 0 0 94,933 0 28,909 66,024 150,578,109,466
  11 1397/10/22 2,294,080 2,281,393 0 0 94,933 0 28,909 66,024 150,626,714,151
  12 1397/10/21 2,288,444 2,275,621 0 0 94,933 0 28,909 66,024 150,245,613,340
  13 1397/10/20 2,288,517 2,275,695 0 0 94,933 0 28,909 66,024 150,250,464,907
  14 1397/10/19 2,288,591 2,275,768 0 0 94,933 0 28,909 66,024 150,255,319,099
  15 1397/10/18 2,285,454 2,272,663 0 0 94,933 0 28,909 66,024 150,050,291,240
  16 1397/10/17 2,280,485 2,267,750 0 0 94,933 0 28,909 66,024 149,725,941,518
  17 1397/10/16 2,264,966 2,252,406 0 0 94,933 0 28,909 66,024 148,712,832,242
  18 1397/10/15 2,264,788 2,252,211 0 0 94,933 0 28,909 66,024 148,699,976,558
  19 1397/10/14 2,252,389 2,239,889 0 0 94,933 0 28,909 66,024 147,886,448,728
  20 1397/10/13 2,252,460 2,239,961 0 0 94,933 0 28,909 66,024 147,891,171,444