صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۴۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۵,۵۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸۰,۳۰۰,۰۶۷,۴۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۵۸۱,۱۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۵۵۳,۵۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۵۵۳,۵۶۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۸,۵۸۱,۱۷۹ ۸,۵۵۳,۵۶۵ ۰ ۰ ۹۸,۹۹۶ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۴,۴۶۱ ۳۸۰,۳۰۰,۰۶۷,۴۷۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۸,۵۸۱,۳۶۶ ۸,۵۵۳,۷۵۲ ۰ ۰ ۹۸,۹۹۶ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۴,۴۶۱ ۳۸۰,۳۰۸,۳۷۱,۱۷۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۸,۵۸۱,۵۵۲ ۸,۵۵۳,۹۳۹ ۰ ۰ ۹۸,۹۹۶ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۴,۴۶۱ ۳۸۰,۳۱۶,۶۸۳,۴۳۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۸,۵۷۶,۰۳۵ ۸,۵۴۸,۳۲۸ ۰ ۹۸,۹۹۶ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۴,۴۶۱ ۳۸۰,۰۶۷,۱۸۹,۷۹۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۸,۵۴۳,۹۶۴ ۸,۵۱۶,۴۰۴ ۰ ۰ ۹۸,۹۹۶ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۴,۴۶۱ ۳۷۸,۶۴۷,۸۵۴,۸۶۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۸,۴۲۱,۱۹۹ ۸,۳۹۴,۴۸۴ ۰ ۰ ۹۸,۹۹۶ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۴,۴۶۱ ۳۷۳,۲۲۷,۱۳۶,۱۴۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۸,۳۲۲,۹۵۷ ۸,۲۹۶,۸۷۲ ۰ ۰ ۹۸,۹۹۶ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۴,۴۶۱ ۳۶۸,۸۸۷,۲۳۱,۲۴۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۸,۲۶۱,۷۱۲ ۸,۲۳۶,۰۰۴ ۰ ۰ ۹۸,۹۹۶ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۴,۴۶۱ ۳۶۶,۱۸۰,۹۹۱,۸۰۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۸,۲۶۱,۸۷۴ ۸,۲۳۶,۱۶۷ ۰ ۳,۶۳۱ ۹۸,۹۹۶ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۴,۴۶۱ ۳۶۶,۱۸۸,۲۰۱,۴۱۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۸,۲۶۲,۰۳۴ ۸,۲۳۴,۰۴۱ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۰,۸۳۰ ۳۳۶,۱۹۵,۸۸۰,۴۰۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۸,۲۱۳,۷۳۰ ۸,۱۸۶,۰۴۹ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۰,۸۳۰ ۳۳۴,۲۳۶,۳۹۴,۳۸۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۸,۲۶۹,۹۸۳ ۸,۲۴۱,۸۹۶ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۰,۸۳۰ ۳۳۶,۵۱۶,۶۲۵,۵۹۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۸,۱۷۸,۶۳۰ ۸,۱۴۹,۷۶۷ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۰,۸۳۰ ۳۳۲,۷۵۴,۹۷۲,۶۳۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۸,۱۸۸,۸۲۵ ۸,۱۵۹,۸۹۹ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۰,۸۳۰ ۳۳۳,۱۶۸,۶۶۲,۷۸۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۸,۱۰۳,۶۴۴ ۸,۰۷۵,۲۴۴ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۰,۸۳۰ ۳۲۹,۷۱۲,۲۱۳,۹۹۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۸,۱۰۳,۸۲۲ ۸,۰۷۵,۴۲۱ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۰,۸۳۰ ۳۲۹,۷۱۹,۴۴۴,۰۲۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۸,۱۰۳,۹۹۹ ۸,۰۷۵,۵۹۸ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۰,۸۳۰ ۳۲۹,۷۲۶,۶۸۲,۸۹۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۷,۹۴۷,۳۶۷ ۷,۹۲۰,۰۶۴ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۰,۸۳۰ ۳۲۳,۳۷۶,۲۳۰,۳۹۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۷,۸۰۰,۴۰۵ ۷,۷۷۴,۱۵۱ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۰,۸۳۰ ۳۱۷,۴۱۸,۵۸۵,۹۹۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۷,۷۳۵,۱۱۵ ۷,۷۰۹,۲۵۵ ۰ ۰ ۹۵,۳۶۵ ۰ ۵۴,۵۳۵ ۴۰,۸۳۰ ۳۱۴,۷۶۸,۸۸۲,۴۴۴