اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 66,248
تعداد واحدهای باقی مانده: 633,752
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 112,896,494,164
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,719,441
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,704,149
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,704,149
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : قاسم غمخوار ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ضامن نقد شوندگی اول : گروه مالی مهر اقتصاد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/27 1,719,441 1,704,149 0 0 94,933 0 28,685 66,248 112,896,494,164
  2 1397/05/26 1,706,231 1,691,125 0 0 94,933 0 28,685 66,248 112,033,623,079
  3 1397/05/25 1,706,277 1,691,170 0 0 94,933 0 28,685 66,248 112,036,653,641
  4 1397/05/24 1,706,322 1,691,216 0 0 94,933 0 28,685 66,248 112,039,688,589
  5 1397/05/23 1,706,622 1,691,487 0 0 94,933 0 28,685 66,248 112,057,644,268
  6 1397/05/22 1,705,737 1,690,607 0 0 94,933 0 28,685 66,248 111,999,352,756
  7 1397/05/21 1,702,236 1,687,034 0 0 94,933 0 28,685 66,248 111,762,604,566
  8 1397/05/20 1,713,096 1,697,780 0 0 94,933 0 28,685 66,248 112,474,510,267
  9 1397/05/19 1,708,436 1,693,101 0 0 94,933 0 28,685 66,248 112,164,552,026
  10 1397/05/18 1,708,483 1,693,148 0 0 94,933 0 28,685 66,248 112,167,683,673
  11 1397/05/17 1,708,531 1,693,196 0 0 94,933 0 28,685 66,248 112,170,819,650
  12 1397/05/16 1,707,395 1,692,540 0 0 94,933 0 28,685 66,248 112,127,415,322
  13 1397/05/15 1,699,732 1,684,510 0 0 94,933 0 28,685 66,248 111,595,431,304
  14 1397/05/14 1,706,905 1,692,851 0 0 94,933 0 28,685 66,248 112,148,019,882
  15 1397/05/13 1,710,767 1,695,823 0 0 94,933 0 28,685 66,248 112,344,866,200
  16 1397/05/12 1,722,920 1,707,801 0 0 94,933 0 28,685 66,248 113,138,380,059
  17 1397/05/11 1,722,964 1,707,845 0 0 94,933 0 28,685 66,248 113,141,306,139
  18 1397/05/10 1,723,008 1,707,889 0 0 94,933 0 28,685 66,248 113,144,236,494
  19 1397/05/09 1,731,815 1,716,880 0 0 94,933 0 28,685 66,248 113,739,869,886
  20 1397/05/08 1,711,490 1,697,120 0 0 94,933 0 28,685 66,248 112,430,782,141