صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۸۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۴,۱۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۶,۱۵۰,۲۱۹,۷۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۰۰۲,۰۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۷۷,۸۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۷۷,۸۳۸
تاریخ انتشار
1398/05/29
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۳,۰۰۲,۰۲۰ ۲,۹۷۷,۸۳۸ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۶,۱۵۰,۲۱۹,۷۰۱
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۳,۰۰۲,۱۵۰ ۲,۹۷۷,۹۶۸ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۶,۱۵۸,۷۵۵,۳۱۴
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲,۹۹۴,۴۱۳ ۲,۹۷۰,۳۱۶ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۵,۶۵۴,۷۰۰,۱۵۸
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲,۹۹۰,۶۲۱ ۲,۹۶۶,۵۶۸ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۵,۴۰۷,۸۵۶,۳۶۳
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲,۹۹۴,۵۰۰ ۲,۹۷۰,۸۷۳ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۵,۶۹۱,۴۰۹,۱۰۳
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲,۹۹۴,۶۲۷ ۲,۹۷۱,۰۰۰ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۵,۶۹۹,۷۷۶,۶۲۱
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲,۹۹۴,۷۵۴ ۲,۹۷۱,۱۲۷ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۵,۷۰۸,۱۴۵,۶۱۵
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۹۶۰,۵۰۲ ۲,۹۳۷,۳۳۶ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۳,۴۸۲,۳۳۹,۳۷۳
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲,۹۴۴,۴۴۴ ۲,۹۲۱,۵۲۷ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۲,۴۴۱,۰۱۲,۸۰۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲,۹۴۴,۵۶۷ ۲,۹۲۱,۶۵۱ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۲,۴۴۹,۱۵۴,۸۳۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲,۹۴۱,۷۸۷ ۲,۹۱۹,۳۹۱ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۲,۳۰۰,۳۱۰,۵۲۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۲,۹۲۹,۶۷۴ ۲,۹۰۷,۶۹۵ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۱,۵۲۹,۸۷۱,۴۳۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۲,۹۲۹,۷۹۳ ۲,۹۰۷,۸۱۴ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۱,۵۳۷,۷۲۳,۵۲۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲,۹۲۹,۹۱۳ ۲,۹۰۷,۹۳۳ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۱,۵۴۵,۵۷۷,۰۷۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲,۹۲۹,۹۸۱ ۲,۹۰۷,۹۸۷ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۱,۵۴۹,۱۰۶,۷۵۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۲,۹۳۹,۰۹۲ ۲,۹۱۶,۹۷۱ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۲,۱۴۰,۹۰۸,۰۱۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۲,۹۳۲,۸۶۲ ۲,۹۱۰,۵۹۰ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۱,۷۲۰,۵۷۹,۸۴۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۲,۹۳۲,۲۲۲ ۲,۹۰۹,۹۸۳ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۱,۶۸۰,۶۱۱,۵۰۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۲,۹۳۷,۶۶۰ ۲,۹۱۵,۳۱۲ ۰ ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۲,۰۳۱,۶۲۷,۵۶۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۲,۹۳۷,۷۸۱ ۲,۹۱۵,۴۳۴ ۱- ۰ ۹۴,۹۷۱ ۰ ۲۹,۱۰۱ ۶۵,۸۷۰ ۱۹۲,۰۳۹,۶۰۵,۲۲۲