صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۵۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۵,۴۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵۶,۵۰۸,۲۶۸,۲۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۰۳۳,۲۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۰۰۴,۹۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۰۰۴,۹۴۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۸,۰۳۳,۲۶۶ ۸,۰۰۴,۹۴۶ ۰ ۰ ۹۹,۱۴۸ ۰ ۵۴,۶۱۲ ۴۴,۵۳۶ ۳۵۶,۵۰۸,۲۶۸,۲۹۶
  ۲ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ۷,۹۰۲,۱۴۱ ۷,۸۷۴,۶۹۵ ۰ ۰ ۹۹,۱۴۸ ۰ ۵۴,۶۱۲ ۴۴,۵۳۶ ۳۵۰,۷۰۷,۴۰۸,۹۹۵
  ۳ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ۷,۹۰۰,۲۹۹ ۷,۸۷۲,۸۵۲ ۰ ۰ ۹۹,۱۴۸ ۰ ۵۴,۶۱۲ ۴۴,۵۳۶ ۳۵۰,۶۲۵,۳۴۹,۴۵۴
  ۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۷,۹۰۰,۵۵۲ ۷,۸۷۳,۱۰۵ ۰ ۰ ۹۹,۱۴۸ ۰ ۵۴,۶۱۲ ۴۴,۵۳۶ ۳۵۰,۶۳۶,۶۰۳,۵۹۷
  ۵ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۷,۷۹۹,۰۷۵ ۷,۷۷۲,۳۲۸ ۰ ۹۹,۱۴۸ ۰ ۵۴,۶۱۲ ۴۴,۵۳۶ ۳۴۶,۱۴۸,۳۷۹,۴۷۵
  ۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۷,۷۴۸,۷۲۳ ۷,۷۲۲,۳۱۴ ۰ ۰ ۹۹,۱۴۸ ۰ ۵۴,۶۱۲ ۴۴,۵۳۶ ۳۴۳,۹۲۰,۹۶۷,۰۶۶
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۷,۸۷۳,۶۹۲ ۷,۸۴۶,۳۹۰ ۰ ۰ ۹۹,۱۴۸ ۰ ۵۴,۶۱۲ ۴۴,۵۳۶ ۳۴۹,۴۴۶,۸۲۷,۲۹۴
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۷,۸۷۳,۹۴۳ ۷,۸۴۶,۶۴۲ ۰ ۰ ۹۹,۱۴۸ ۰ ۵۴,۶۱۲ ۴۴,۵۳۶ ۳۴۹,۴۵۸,۰۲۹,۷۸۶
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۸,۰۳۱,۵۱۹ ۸,۰۰۳,۱۴۱ ۰ ۰ ۹۹,۱۴۸ ۰ ۵۴,۶۱۲ ۴۴,۵۳۶ ۳۵۶,۴۲۷,۹۰۷,۷۲۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۸,۰۳۱,۷۸۲ ۸,۰۰۳,۴۰۴ ۰ ۰ ۹۹,۱۴۸ ۰ ۵۴,۶۱۲ ۴۴,۵۳۶ ۳۵۶,۴۳۹,۶۱۴,۲۴۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۸,۰۳۲,۰۴۵ ۸,۰۰۳,۶۶۷ ۰ ۰ ۹۹,۱۴۸ ۰ ۵۴,۶۱۲ ۴۴,۵۳۶ ۳۵۶,۴۵۱,۳۲۵,۱۴۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۸,۱۱۳,۹۲۹ ۸,۰۸۴,۹۸۲ ۰ ۱۵۰ ۹۹,۱۴۸ ۰ ۵۴,۶۱۲ ۴۴,۵۳۶ ۳۶۰,۰۷۲,۷۵۱,۹۱۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۸,۲۴۶,۲۴۲ ۸,۲۱۶,۲۲۶ ۰ ۰ ۹۸,۹۹۸ ۱۱ ۵۴,۶۱۲ ۴۴,۳۸۶ ۳۶۴,۶۸۵,۴۰۳,۶۷۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۸,۲۴۶,۹۶۹ ۸,۲۱۶,۹۶۸ ۰ ۰ ۹۸,۹۹۸ ۰ ۵۴,۶۰۱ ۴۴,۳۹۷ ۳۶۴,۸۰۸,۷۳۷,۵۶۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۸,۲۰۲,۸۷۱ ۸,۱۷۳,۲۱۹ ۰ ۰ ۹۸,۹۹۸ ۰ ۵۴,۶۰۱ ۴۴,۳۹۷ ۳۶۲,۸۶۶,۴۱۸,۷۳۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۸,۲۹۰,۴۳۸ ۸,۲۶۰,۱۴۸ ۰ ۰ ۹۸,۹۹۸ ۰ ۵۴,۶۰۱ ۴۴,۳۹۷ ۳۶۶,۷۲۵,۷۹۶,۷۷۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۸,۲۹۰,۷۲۱ ۸,۲۶۰,۴۳۱ ۰ ۰ ۹۸,۹۹۸ ۰ ۵۴,۶۰۱ ۴۴,۳۹۷ ۳۶۶,۷۳۸,۳۶۴,۱۱۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۸,۲۹۱,۰۰۴ ۸,۲۶۰,۷۱۴ ۰ ۰ ۹۸,۹۹۸ ۰ ۵۴,۶۰۱ ۴۴,۳۹۷ ۳۶۶,۷۵۰,۹۳۵,۸۳۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۸,۴۰۶,۱۳۹ ۸,۳۷۵,۰۳۴ ۰ ۰ ۹۸,۹۹۸ ۰ ۵۴,۶۰۱ ۴۴,۳۹۷ ۳۷۱,۸۲۶,۳۸۶,۸۵۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۸,۴۳۵,۷۹۸ ۸,۴۰۴,۴۹۲ ۰ ۰ ۹۸,۹۹۸ ۰ ۵۴,۶۰۱ ۴۴,۳۹۷ ۳۷۳,۱۳۴,۲۳۵,۳۹۰