اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 66,248
تعداد واحدهای باقی مانده: 633,752
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 107,607,979,848
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,636,447
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,624,320
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,624,320
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : حسین سلطانی رمضان زاده ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ضامن نقد شوندگی اول : گروه مالی مهر اقتصاد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/05 1,636,447 1,624,320 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,607,979,848
  2 1396/12/04 1,642,757 1,630,533 0 0 94,933 0 28,685 66,248 108,019,548,427
  3 1396/12/03 1,642,344 1,630,120 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,992,185,178
  4 1396/12/02 1,641,932 1,629,708 1- 0 94,933 0 28,685 66,248 107,964,864,191
  5 1396/12/01 1,642,993 1,631,208 1- 0 94,933 0 28,685 66,248 108,064,235,451
  6 1396/11/30 1,643,057 1,631,271 0 0 94,933 0 28,685 66,248 108,068,454,094
  7 1396/11/29 1,640,201 1,628,451 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,881,596,907
  8 1396/11/28 1,644,339 1,632,523 0 0 94,933 0 28,685 66,248 108,151,373,643
  9 1396/11/27 1,637,126 1,625,407 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,679,992,230
  10 1396/11/26 1,636,696 1,624,977 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,651,489,723
  11 1396/11/25 1,636,266 1,624,548 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,623,031,363
  12 1396/11/24 1,631,410 1,619,755 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,305,517,802
  13 1396/11/23 1,630,324 1,618,678 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,234,163,753
  14 1396/11/22 1,625,792 1,613,924 0 0 94,933 0 28,685 66,248 106,919,219,102
  15 1396/11/21 1,625,347 1,613,478 0 0 94,933 0 28,685 66,248 106,889,700,610
  16 1396/11/20 1,632,940 1,620,927 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,383,184,561
  17 1396/11/19 1,632,515 1,620,501 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,354,966,360
  18 1396/11/18 1,632,089 1,620,076 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,326,791,858
  19 1396/11/17 1,633,101 1,621,487 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,420,286,729
  20 1396/11/16 1,639,981 1,628,234 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,867,258,582
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق