صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴,۵۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۵,۴۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸۰,۶۳۱,۴۷۵,۰۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۳۸۵,۳۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۳۴۵,۸۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۳۴۵,۸۲۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۲
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۴,۳۸۵,۳۳۳ ۴,۳۴۵,۸۲۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۸۰,۶۳۱,۴۷۵,۰۸۲
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۴,۳۸۵,۵۵۸ ۴,۳۴۶,۰۴۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۸۰,۶۴۶,۰۴۳,۷۱۴
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۴,۳۸۵,۷۸۴ ۴,۳۴۶,۲۷۴ ۱- ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۸۰,۶۶۰,۶۱۲,۳۸۹
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۴,۳۲۸,۸۴۳ ۴,۲۹۰,۱۵۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۷۷,۰۳۶,۹۴۰,۵۱۷
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۴,۳۳۳,۷۵۴ ۴,۲۹۵,۰۰۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۷۷,۳۴۹,۹۷۱,۰۴۵
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۴,۲۸۳,۴۰۷ ۴,۲۴۴,۴۸۶ ۱- ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۷۴,۰۸۷,۶۵۱,۹۳۵
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۴,۲۰۴,۱۴۵ ۴,۱۶۶,۳۳۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۶۹,۰۴۰,۹۰۱,۶۸۲
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۴,۱۷۸,۷۵۷ ۴,۱۴۱,۳۰۳ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۶۷,۴۲۴,۶۵۰,۱۶۷
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۴,۱۷۸,۹۷۲ ۴,۱۴۱,۵۱۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۶۷,۴۳۸,۵۴۷,۴۲۲
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۴,۱۷۹,۱۸۷ ۴,۱۴۱,۷۳۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۶۷,۴۵۲,۴۴۴,۷۱۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۴,۰۹۹,۴۴۳ ۴,۰۶۳,۰۹۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۶۲,۳۷۴,۱۴۵,۸۴۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۴,۰۹۹,۶۵۳ ۴,۰۶۳,۳۰۱ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۶۲,۳۸۷,۶۹۰,۵۰۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۴,۱۴۲,۶۵۵ ۴,۱۰۵,۶۸۰ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۶۵,۱۲۴,۳۱۵,۴۳۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۴,۱۵۵,۴۰۲ ۴,۱۱۸,۲۸۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۶۵,۹۳۸,۰۷۲,۱۳۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۴,۱۱۲,۶۹۵ ۴,۰۷۶,۱۴۳ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۶۳,۲۱۶,۹۳۵,۲۶۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۴,۱۱۲,۹۰۶ ۴,۰۷۶,۳۵۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۲۱ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۶۳,۲۳۰,۵۴۵,۲۰۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۴,۱۱۳,۱۰۵ ۴,۰۷۶,۵۶۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۲۷ ۶۴,۵۹۶ ۲۶۳,۳۲۹,۷۶۳,۳۰۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۴,۰۸۵,۳۶۰ ۴,۰۴۹,۱۵۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۲۷ ۶۴,۵۹۶ ۲۶۱,۵۵۹,۳۲۹,۷۱۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۴,۱۰۳,۲۵۰ ۴,۰۶۶,۸۵۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۲۷ ۶۴,۵۹۶ ۲۶۲,۷۰۲,۶۶۶,۹۳۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۴,۰۴۳,۲۶۳ ۴,۰۰۷,۷۰۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۲۷ ۶۴,۵۹۶ ۲۵۸,۸۸۱,۷۰۰,۸۰۳