صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴,۵۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۵,۴۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰۴,۰۷۶,۳۷۵,۶۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۷۵۰,۷۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۷۰۸,۸۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۷۰۸,۸۸۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۴,۷۵۰,۷۹۹ ۴,۷۰۸,۸۸۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۳۰۴,۰۷۶,۳۷۵,۶۰۱
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۴,۷۵۱,۰۳۹ ۴,۷۰۹,۱۲۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۳۰۴,۰۹۱,۸۷۲,۸۱۹
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۴,۷۵۱,۲۷۹ ۴,۷۰۹,۳۶۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۳۰۴,۱۰۷,۳۷۰,۰۸۹
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۴,۷۵۱,۵۱۹ ۴,۷۰۹,۶۰۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۳۰۴,۱۲۲,۸۶۷,۴۰۹
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۴,۷۵۱,۷۵۹ ۴,۷۰۹,۸۴۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۳۰۴,۱۳۸,۳۶۴,۷۸۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۴,۷۱۷,۷۴۴ ۴,۶۷۶,۲۵۶ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۳۰۱,۹۶۹,۲۵۶,۶۶۷
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۴,۶۲۷,۲۴۳ ۴,۵۸۶,۹۶۰ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۹۶,۲۰۲,۹۲۸,۳۴۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۴,۵۵۵,۶۹۲ ۴,۵۱۵,۹۸۱ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۹۱,۶۱۹,۴۷۳,۴۷۹
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۴,۵۵۵,۹۱۸ ۴,۵۱۶,۲۰۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۹۱,۶۳۴,۰۴۴,۵۵۵
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۴,۵۵۶,۱۴۴ ۴,۵۱۶,۴۳۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۹۱,۶۴۸,۶۱۵,۶۸۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۴,۴۷۹,۰۱۶ ۴,۴۴۰,۳۴۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۸۶,۷۳۵,۱۱۳,۸۰۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۴,۵۱۲,۰۴۵ ۴,۴۷۲,۸۷۱ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۸۸,۸۳۵,۶۶۶,۰۵۶
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۴,۵۱۲,۲۶۸ ۴,۴۷۳,۰۹۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۸۸,۸۵۰,۰۶۴,۴۶۸
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۴,۵۱۲,۴۹۱ ۴,۴۷۳,۳۱۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۸۸,۸۶۴,۴۶۲,۹۲۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۴,۵۱۲,۷۱۴ ۴,۴۷۳,۵۴۰ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۸۸,۸۷۸,۸۶۱,۴۳۲
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۴,۵۱۲,۹۳۳ ۴,۴۷۳,۷۵۹ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۸۸,۸۹۲,۹۸۶,۰۱۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۴,۵۱۳,۱۵۷ ۴,۴۷۳,۹۸۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۸۸,۹۰۷,۴۸۹,۸۶۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۴,۴۲۷,۰۱۶ ۴,۳۸۸,۹۳۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۸۳,۴۱۵,۲۸۵,۹۵۲
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۴,۴۴۵,۰۷۹ ۴,۴۰۶,۶۲۹ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۸۴,۵۵۸,۰۷۰,۷۵۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۴,۳۵۵,۹۷۸ ۴,۳۱۸,۷۶۳ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۴۸ ۶۴,۵۷۵ ۲۷۸,۸۸۴,۱۲۹,۶۰۰