اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 66,248
تعداد واحدهای باقی مانده: 633,752
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 109,561,200,100
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,668,326
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,653,804
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,653,804
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : قاسم غمخوار ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ضامن نقد شوندگی اول : گروه مالی مهر اقتصاد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 1,668,326 1,653,804 0 0 94,933 0 28,685 66,248 109,561,200,100
  2 1397/02/31 1,668,652 1,654,076 0 0 94,933 0 28,685 66,248 109,579,200,957
  3 1397/02/30 1,663,368 1,649,055 0 0 94,933 0 28,685 66,248 109,246,623,018
  4 1397/02/29 1,660,626 1,647,918 0 0 94,933 0 28,685 66,248 109,171,302,240
  5 1397/02/28 1,658,236 1,645,133 0 0 94,933 0 28,685 66,248 108,986,746,695
  6 1397/02/27 1,658,310 1,645,207 0 0 94,933 0 28,685 66,248 108,991,688,707
  7 1397/02/26 1,658,385 1,645,282 0 0 94,933 0 28,685 66,248 108,996,631,746
  8 1397/02/25 1,640,142 1,624,760 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,637,103,685
  9 1397/02/24 1,632,765 1,617,491 0 0 94,933 0 28,685 66,248 107,155,530,856
  10 1397/02/23 1,620,485 1,606,093 0 0 94,933 0 28,685 66,248 106,400,427,227
  11 1397/02/22 1,616,146 1,601,814 0 0 94,933 0 28,685 66,248 106,116,996,513
  12 1397/02/21 1,611,143 1,596,873 0 0 94,933 0 28,685 66,248 105,789,657,511
  13 1397/02/20 1,611,228 1,596,958 0 0 94,933 0 28,685 66,248 105,795,301,770
  14 1397/02/19 1,611,313 1,597,044 0 0 94,933 0 28,685 66,248 105,800,946,649
  15 1397/02/18 1,620,484 1,606,078 0 0 94,933 0 28,685 66,248 106,399,472,904
  16 1397/02/17 1,599,446 1,585,391 0 0 94,933 0 28,685 66,248 105,028,959,235
  17 1397/02/16 1,589,084 1,575,228 0 0 94,933 0 28,685 66,248 104,355,692,881
  18 1397/02/15 1,583,673 1,570,456 1- 0 94,933 0 28,685 66,248 104,039,537,127
  19 1397/02/14 1,603,028 1,589,461 0 0 94,933 0 28,685 66,248 105,298,624,878
  20 1397/02/13 1,603,110 1,589,543 0 0 94,933 0 28,685 66,248 105,304,053,492
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق