اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 65,925
تعداد واحدهای باقی مانده: 634,075
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 175,110,553,965
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,676,407
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,656,209
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,656,209
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : قاسم غمخوار ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ضامن نقد شوندگی اول : گروه مالی مهر اقتصاد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/31 2,676,407 2,656,209 0 0 94,971 0 29,046 65,925 175,110,553,965
  2 1398/02/30 2,641,890 2,622,152 0 0 94,971 0 29,046 65,925 172,865,350,614
  3 1398/02/29 2,638,500 2,618,791 0 0 94,971 0 29,046 65,925 172,643,771,232
  4 1398/02/28 2,632,494 2,612,887 0 0 94,971 0 29,046 65,925 172,254,560,179
  5 1398/02/27 2,619,172 2,599,745 0 0 94,971 0 29,046 65,925 171,388,166,021
  6 1398/02/26 2,619,294 2,599,867 0 0 94,971 0 29,046 65,925 171,396,228,067
  7 1398/02/25 2,619,416 2,599,989 0 0 94,971 0 29,046 65,925 171,404,290,153
  8 1398/02/24 2,625,751 2,606,393 0 0 94,971 0 29,046 65,925 171,826,438,093
  9 1398/02/23 2,618,537 2,600,064 0 0 94,971 0 29,046 65,925 171,409,192,454
  10 1398/02/22 2,602,252 2,583,957 0 0 94,971 0 29,046 65,925 170,347,377,306
  11 1398/02/21 2,622,205 2,604,410 0 0 94,971 0 29,046 65,925 171,695,730,787
  12 1398/02/20 2,624,453 2,606,553 0 0 94,971 0 29,046 65,925 171,837,008,591
  13 1398/02/19 2,624,548 2,606,648 0 0 94,971 0 29,046 65,925 171,843,261,347
  14 1398/02/18 2,624,643 2,606,743 0 0 94,971 0 29,046 65,925 171,849,514,648
  15 1398/02/17 2,605,160 2,587,259 0 0 94,971 0 29,046 65,925 170,565,039,468
  16 1398/02/16 2,658,203 2,640,192 0 0 94,971 0 29,046 65,925 174,054,642,337
  17 1398/02/15 2,696,196 2,676,096 0 0 94,971 0 29,046 65,925 176,421,639,706
  18 1398/02/14 2,686,689 2,666,712 0 0 94,971 0 29,046 65,925 175,802,963,752
  19 1398/02/13 2,647,506 2,628,097 0 0 94,971 0 29,046 65,925 173,257,271,147
  20 1398/02/12 2,647,608 2,628,199 0 0 94,971 0 29,046 65,925 173,264,002,641