صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: گروه مالی مهر اقتصاد 11,279,391,515
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: حسین سلطانی رمضان زاده 8,306
حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
تعداد واحدهای باقی مانده: 991,694 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,377,402
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,357,981
تاریخ محاسبه NAV: 1395/08/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,357,981
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود