اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 67,188
تعداد واحدهای باقی مانده: 632,812
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 104,968,225,906
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,574,178
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,562,306
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,562,306
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : حسین سلطانی رمضان زاده ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ضامن نقد شوندگی اول : گروه مالی مهر اقتصاد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/30 1,574,178 1,562,306 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,968,225,906
  2 1396/08/29 1,572,163 1,560,375 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,838,462,897
  3 1396/08/28 1,567,518 1,555,839 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,533,707,827
  4 1396/08/27 1,567,087 1,555,408 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,504,757,950
  5 1396/08/26 1,568,465 1,556,669 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,589,501,533
  6 1396/08/25 1,568,036 1,556,240 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,560,682,044
  7 1396/08/24 1,567,608 1,555,812 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,531,906,871
  8 1396/08/23 1,568,121 1,556,384 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,570,351,029
  9 1396/08/22 1,563,919 1,552,239 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,291,860,272
  10 1396/08/21 1,563,192 1,551,605 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,249,263,784
  11 1396/08/20 1,561,982 1,549,966 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,139,086,495
  12 1396/08/19 1,563,085 1,551,226 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,223,794,424
  13 1396/08/18 1,562,662 1,550,803 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,195,331,202
  14 1396/08/17 1,562,239 1,550,380 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,166,911,692
  15 1396/08/16 1,560,555 1,549,146 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,084,041,310
  16 1396/08/15 1,558,011 1,547,414 0 0 94,933 0 27,745 67,188 103,967,669,290
  17 1396/08/14 1,558,638 1,548,076 0 0 94,933 0 27,745 67,188 104,012,127,551
  18 1396/08/13 1,553,685 1,543,159 0 0 94,933 0 27,745 67,188 103,681,798,858
  19 1396/08/12 1,552,667 1,542,374 0 0 94,933 0 27,745 67,188 103,629,051,707
  20 1396/08/11 1,552,240 1,541,948 0 0 94,933 0 27,745 67,188 103,600,394,617
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق