اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 66,248
تعداد واحدهای باقی مانده: 633,752
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 149,664,855,819
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,272,407
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,259,160
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,259,160
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : قاسم غمخوار ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ضامن نقد شوندگی اول : گروه مالی مهر اقتصاد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06
نوع صندوق : مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/24 2,272,407 2,259,160 0 0 94,933 0 28,685 66,248 149,664,855,819
  2 1397/07/23 2,245,135 2,231,802 0 0 94,933 0 28,685 66,248 147,852,389,078
  3 1397/07/22 2,203,528 2,190,859 0 0 94,933 0 28,685 66,248 145,140,002,864
  4 1397/07/21 2,217,405 2,204,571 0 0 94,933 0 28,685 66,248 146,048,423,296
  5 1397/07/20 2,255,291 2,242,065 0 0 94,933 0 28,685 66,248 148,532,291,742
  6 1397/07/19 2,255,360 2,242,134 0 0 94,933 0 28,685 66,248 148,536,903,363
  7 1397/07/18 2,255,430 2,242,204 0 0 94,933 0 28,685 66,248 148,541,518,680
  8 1397/07/17 2,252,748 2,239,447 0 0 94,933 0 28,685 66,248 148,358,884,839
  9 1397/07/16 2,216,942 2,203,922 0 0 94,933 0 28,685 66,248 146,005,433,176
  10 1397/07/15 2,259,376 2,246,788 0 0 94,933 0 28,685 66,248 148,845,191,970
  11 1397/07/14 2,317,580 2,302,704 0 0 94,933 0 28,685 66,248 152,549,541,580
  12 1397/07/13 2,329,518 2,315,847 0 0 94,933 0 28,685 66,248 153,420,207,104
  13 1397/07/12 2,329,591 2,315,920 0 0 94,933 0 28,685 66,248 153,425,053,646
  14 1397/07/11 2,329,664 2,315,993 0 0 94,933 0 28,685 66,248 153,429,903,833
  15 1397/07/10 2,351,681 2,339,568 0 0 94,933 0 28,685 66,248 154,991,733,785
  16 1397/07/09 2,365,468 2,351,858 0 0 94,933 0 28,685 66,248 155,805,915,189
  17 1397/07/08 2,384,633 2,369,108 0 0 94,933 0 28,685 66,248 156,948,698,724
  18 1397/07/07 2,339,841 2,324,822 0 0 94,933 0 28,685 66,248 154,014,810,696
  19 1397/07/06 2,301,468 2,286,901 0 0 94,933 0 28,685 66,248 151,502,602,883
  20 1397/07/05 2,301,547 2,286,979 0 0 94,933 0 28,685 66,248 151,507,777,923